Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb společnosti MIJA-THERM, s.r.o., (dále jen VODP)

1. Definice pojmů

1.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv a smluv o dílo uzavíraných v režimu občanského zákoníku, kdy prodávajícím nebo zhotovitelem se rozumí společnost a kupujícím nebo objednatelem se rozumí zákazník. Tyto obchodní podmínky upravují podrobněji práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z uzavřených kupních smluv a smluv o dílo podle občanského zákoníku (dále jen smlouvy).

1.2. Společností se rozumí obchodní společnost MIJA-THERM, s.r.o. se sídlem U splavu 46, 788 13 Rapotín, IČ: 25362071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15241.

1.3. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, fyzická osoba podnikající na základě řádného živnostenského oprávnění nebo právnická osoba, kterým jsou dodávány výrobky společností buď na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 2079 a násl. obč. zák. mezi společností jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. obč. zák. mezi společností jako zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem.

1.4. Pod pojmem výrobky se rozumí zboží, výrobky a služby dodávané společností zákazníkovi.

2. Základní ustanovení

2.1. Společnost se ve smlouvě uzavřené se zákazníkem zavazuje dodat zákazníkovi a převést na něj vlastnické právo k výrobkům a zákazník se zavazuje výrobky převzít a zaplatit za ně dohodnutou nebo jinak stanovenou cenu. Ustanovení VODP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není ve smlouvách uvedeno jinak. VODP platí pro všechny dodávky předmětu plnění, dále uváděné jako výrobky.

2.2. Zákazník byl před uzavřením smlouvy, popř. před objednáním výrobků seznámen s VODP a jedno vyhotovení VODP mu bylo předáno při podpisu smlouvy. Za seznámení s VODP se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky zákazníkovi. Uzavřením smlouvy, popř. odběrem výrobků, souhlasí zákazník se zněním aktuálně patných VODP.

2.3. Všechny nabídky, dodávky, dohody, služby a prodejní operace mezi společností a zákazníkem se řídí výhradně těmito VODP, pokud není se zákazníkem v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.

2.4. Pro vztahy a závazky neřešené smlouvou ani těmito VODP platí ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

3. Cenová nabídka

3.1. Veškeré návrhy společnosti o ceně, popř. její změně nebo i o ostatních náležitostech smluvního ujednání nebo obsahu VODP neprojevené v písemné formě společnost nezavazují, ledaže je následně bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.

3.2. Společnost je návrhem ceny a ostatními údaji o výrobcích a jejich dodávce vázána po dobu 30 dnů, počítaných ode dne následujícího po odeslání návrhu zákazníkovi, pokud není uvedeno v jednotlivých případech písemně jinak.

3.3. Cenová nabídka společnosti se omezuje výlučně na přesné vymezení a specifikaci výrobků, které jsou jednoznačně určeny. Orientačními cenovými informacemi pro nepřesně specifikované výrobky není společnost vázána.

3.4. Cenové nabídky společnosti vychází ze specifikace zákazníka. Posouzení vhodnosti výrobků probíhá pouze na základě výslovného požadavku zákazníka a tato skutečnost musí být ze strany společnosti písemně potvrzena.

4. Smlouva

4.1. Smlouva, popř. i návrh na její uzavření (objednávka), musí mít písemnou formu. Za dodržení písemné formy se považuje i elektronické zaslání návrhu (objednávky).

4.2. Smlouva je uzavřena a účinná, jakmile návrh na její uzavření, obsahující podstatné náležitosti předpokládané zákazníkem, je společností přijat. Návrh smlouvy musí být určitý a srozumitelný a může být učiněn jak ústně, tj. bezprostředně v přímém styku při předání a převzetí zboží (tj. při faktickém plnění), tak písemně dopisem či prostřednictvím elektronických prostředků.

4.3. Stejné právní následky uvedené v předchozím bodě nastanou, potvrdí-li zákazník společnosti písemně objednávku, dodací list a daňový doklad (fakturu).

4.4. Smlouva může být uzavřena i jako rámcová, tj. bez časového omezení, na časově (např. roční) či věcně (např. projekt) omezené plnění výrobků předem neurčeného co do množství a druhu s tím, že každé jednotlivé plnění z této smlouvy (tzv. dílčí dodávka) musí být zákazníkem v dostatečném předstihu specifikováno písemně co do druhu a množství. Současně se strany dohodnou na termínech dodání, tzv.

dodávky výrobků.

4.5. Za návrh smlouvy se nepovažují a společnost nezavazují ty návrhy zákazníka, které neobsahují podstatné náležitosti nebo jsou nepřesné a nesrozumitelné.

4.6. Společností zaslané potvrzení objednávky zákazníkovi se považuje v celém rozsahu za správné, pokud nebude dohodnuto písemně jinak.

5. Zadání rozměrů, plány a podklady

5.1. Pokud není na objednávce zcela jasně udána délková jednotka, vychází společnost z toho, že se jedná o míry v milimetrech.

5.2. Není-li na objednávce jiná specifikace, pak společnost považuje za první udaný rozměr šířku a za druhý udaný rozměr výšku.

5.3. Kótování rozměrů zákazník zajišťuje dle požadavků prodávajícího. Všechny rozměry musí být kótovány k jednomu referenčnímu bodu (např. vlevo dole). Případné použití řetězových kót je prodávajícím považováno za orientační.

5.4. U litých skel se vzorem (ornamentních) je hlavní směr vzoru souběžný s výškou tabule. Odlišný směr ornamentu je nutno uvést na objednávce.

5.5. Pokud není na objednávce řádně označena pohledová strana skla, považuje společnost za tuto stranu exteriérovou stranu (vnější stranu skla), uváděnou jako pozici č. 1, tedy sklo uvedené v zadání zákazníka na prvním místě.

5.6. Při rozdílu mezi písemnou podobou objednávky a elektronickým zadáním (e-mail, DC apod.) má vždy přednost elektronická podoba dat.

5.7. Zadává-li zákazník tvar výrobku šablonou, je tato šablona dodána na jeho náklady do místa výroby společnosti.

5.8. Šablony musí být dodány na tvrdých, vláknitých deskách nebo lisovaných dřevotřískových deskách v měřítku 1:1.

5.9. Na každé šabloně musí být čitelně uvedeno jméno zákazníka, číslo objednávky a vyznačení pohledové strany (pozice č. 1)

5.10. Veškeré jednorázové šablony jsou zákazníkovi vráceny při odběru zboží a tento je povinen ověřit si jejich soulad s dodávanými výrobky. Později uplatněná rozměrová reklamace je neoprávněná. Dodá-li zákazník šablony pro opakovanou a typizovanou výrobu (řádně poznačeno na šabloně), zůstávají tyto šablony společnosti.

5.11. Je-li tvar zboží určen nákresem a zároveň i šablonou, a tyto nejsou ve shodě, jsou za rozhodující považovány údaje vyplývající ze šablony.

5.12. Pokud není v objednávce zákazníkem uvedena přesná specifikace (např. osazení skel, atd.), vychází se ze standardních výrobně-zadávacích podmínek společnosti.

5.13. Společnost neodpovídá za naprostou shodu dodaných skel u objednávek v různých časových intervalech, vyrobených v různých šaržích (např. barevná odlišnost materiálu, atd. ).

5.14. Společnost neodpovídá za konečný výsledek technologického procesu, provedeného na vlastním materiálu dodaném zákazníkem (např. na vlastním skle, atd.).

5.15. Všechny údaje uvedené v katalozích, cenících, nabídkách apod., jako jsou rozměry, hmotnosti, parametry, barvy, atd., jsou závazné a platné pouze tehdy, pokud je tato skutečnost výslovně potvrzena společností u konkrétní zakázky.

5.16. Je-li k objednávce přiložena příloha (výkres, skica, foto, atd.), a údaje uvedené v této příloze jsou v rozporu s objednávkou, jsou za rozhodující považovány údaje uvedené v objednávce.

6. Dodatečné změny v obsahu závazku

6.1. Změny v obsahu smlouvy (změny ve vzájemných závazcích) musí mít písemnou formu a musí být společností písemně potvrzeny, jinak jsou neplatné. Změnami původní závazek zaniká a je nahrazen závazkem novým, pokud z dohody o změně závazku nevyplývá, že nově sjednaný závazek vzniká vedle dosud existujícího.

6.2. Dohoda o změnách, spočívajících ve změnách rozměrů, množství či jiné specifikaci výrobků, je možná nejpozději před zadáním výrobků do výroby.

6.3. Návrh zákazníka na změnu technických parametrů výrobků po jeho zadání do výroby nebude společností přijat a v platnosti zůstává stávající závazek.

6.4. Součástí dohody o změnách skutečností uvedených v bodě 6.2, musí být i dohoda o změně termínu, ve kterém má společnost svůj závazek splnit, jinak je dohoda neplatná.

6.5. Společnost je oprávněna postoupit své pohledávky a jiná práva za zákazníkem na třetí osobu.

7. Dodací podmínky, skladování

7.1. Závazek společnosti dodat výrobky je splněn, jakmile společnost oznámí zákazníkovi, že výrobky jsou připraveny k převzetí a umožní zákazníkovi s nimi nakládat v místě svého výrobního závodu. Za oznámení se považuje i uvedení termínu odběru na potvrzení objednávky či jiném dokumentu poskytnutém zákazníkovi společností.

7.2. Nepřevezme-li zákazník výrobky bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno, že s nimi může nakládat, nejpozději však v době 14 dnů počítaných ode dne oznámení, je se splněním svého závazku převzít výrobky v prodlení a společnosti vznikne právo výrobky uskladnit nebo zajistit jejich uskladnění ve skladišti i třetí osoby na základě smlouvy o skladování. Společnost je oprávněna vyúčtovat zákazníkovi skladné ve výši 8 % z celkové ceny výrobků bez DPH za každý započatý týden. Skladové listy budou zákazníkovi předány, jakmile zákazník vyúčtované skladné uhradí.

7.3. Nepřevezme-li zákazník skladované výrobky ve lhůtě do 90 kalendářních dnů, počítaných od doby splnění závazku společnosti předat zboží (bod 7.1), vznikne společnosti právo od smlouvy odstoupit.

7.4. Pro případ porušení povinnosti zákazníka výrobky převzít, vznikne společnosti právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % z hodnoty výrobků bez DPH. Zákazníkem již zaplacená záloha na cenu výrobků, popř. částečné či úplné zaplacení ceny výrobků, se započítává proti uplatněné smluvní pokutě.

7.5. Je-li obsahem závazku společnosti dodat výrobky na místo určené zákazníkem, je závazek společnosti dodat výrobky splněn jeho předáním dopravci. Pokud je dopravce najímán společností, pak je tento závazek splněn až po předání zákazníkovi.

7.6. Pokud není uvedeno jinak, platí závazky a povinnosti smluvních stran dle podmínek uvedených v Incoterms 2000.

8. Balení výrobků

8.1. Výrobky jsou baleny obvyklým způsobem, standardně pouze do technologicky nutných obalů. Společnost zapůjčuje zákazníkovi standardní vratné transportní obaly (stojany, palety, atd.) dle stanovených podmínek.

8.2. Pokud je zákazníkem písemně vyžadováno jiné balení, včetně transportního, je tak činěno za příplatek a musí být předem společností odsouhlaseno.

8.3. Nevyžaduje-li zákazník transportní balení, neodpovídá společnost za nakládání, způsob balení ani jeho vhodnost k přepravě. Vlastní nakládání takových výrobků si zákazník zabezpečuje sám a společnost může při nakládání pomáhat na žádost zákazníka a na jeho riziko.

8.4. Nakládání výrobků balených v obalech společnosti na dopravní prostředek zabezpečuje společnost nebo jeho smluvní partner, a to na vlastní náklady a riziko.

8.5. Pokud nebyla zákazníkem výslovně objednána doprava včetně složení (za příplatek), je skládání výrobků povinen zabezpečit zákazník na vlastní náklady a riziko. Zákazník je rovněž povinen na vlastní náklady a riziko řádně zabezpečit situaci v místě skládky výrobků (např. zabezpečením vhodného přístupu, zajištěním povolení ke vjezdu apod.) a zajistit vhodné vykládací zařízení, popř. dostatek pracovních sil pro rychlou vykládku.

8.6. Pokud jsou výrobky baleny či transportovány na vratném obalu, je jeho zapůjčení zákazníkem evidováno společností. Společnost je oprávněna po zákazníkovi vyžadovat zálohu na obal. Po celou dobu zápůjční doby odpovídá zákazník za případné poškození či ztrátu obalu.

8.7. Zákazník je povinen vrátit vratné obaly společnosti do místa expedice na vlastní náklady, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne zapůjčení. Při nedodržení této lhůty může být zákazníkovi účtováno za každých započatých 7 kalendářních dnů půjčovné dle aktuálního ceníku. V případě nevrácení obalu do 90 kalendářních dnů ode dne zapůjčení, je společnost oprávněna vratný obal zákazníkovi vyúčtovat v jeho pořizovací hodnotě a tento se zavazuje fakturu uhradit.

8.8. Za poškozené, zničené, ztracené nebo znehodnocené vratné obaly budou zákazníkovi účtovány náklady odpovídající nákladům na opravu, nákladům na pořízení zničeného obalu nebo jeho části.

Fakturu za výše uvedené náklady je zákazník povinen uhradit do 10 dnů od jeho doručení.

8.9. S nevratnými obaly, fixačními prostředky, proložkami apod. je zákazník povinen naložit dle zákona o odpadech.

9. Ceny

9.1. Cenou výrobků se rozumí cena uvedená v ceníku výrobků, zboží či služeb společnosti (tzv. ceníková cena), který je platný v době přijetí návrhu, nesjednají –li smluvní strany cenu jinak.

9.2. Pokud cena vychází z platné cenové nabídky dříve zpracované, je zákazník povinen tuto skutečnost písemně vyznačit, a to uvedením čísla cenové nabídky na objednávce. Pokud tak neučiní, bude cena účtována tak, jak je uvedeno v předchozím bodě.

9.3. Ceníkovou cenou se rozumí cena v Kč bez daně z přidané hodnoty, balení, dopravy a jiných příplatků (energetický příplatek atd.).

9.4. Pokud společnost dodá po dohodě se zákazníkem výrobky na místo určení bez předešlého ujednání o bezplatné dodávce výrobků, je oprávněn vyúčtovat zákazníkovi přepravné dle obvyklých cen dopravců.

10. Platební podmínky

10.1. Zákazník se zavazuje k dodržení dohodnutých platebních podmínek, tj. k zaplacení celkové ceny hotově nebo bezhotovostním převodem na účet specifikovaný společností, pokud není písemně dohodnuto jinak.

10.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu včas, tj. ve sjednané lhůtě splatnosti, v plné její výši a bez jakékoliv srážky. Bankovní poplatky za převod jsou hrazeny zákazníkem.

10.3. Společnosti vzniká nárok na zaplacení ceny okamžikem dodání výrobků. Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura) vystavený společností a obsahující veškeré náležitosti dle zákona, a to včetně DPH.

10.4. Společnost si vyhrazuje právo vyžádat si v jednotlivých případech složení zálohy či jiné záruky, např. formou zřízení zástavního práva či formou ručení osoby ve funkci statutárního orgánu nebo ručení osob, jež jsou členem statutárního orgánu (směnky bez protestu, atd.).

10.5. Cena za výrobky je zaplacena (dluh je uhrazen) připsáním částky na účet společnosti, který je veden u peněžního ústavu nebo zaplacením částky v hotovosti. Strany zde sjednávají tzv. výhradu vlastnictví spočívající v tom, že předmět smlouvy (tj. dodané výrobky) zůstává ve vlastnictví společnosti a zákazník k němu nabude vlastnické právo až úplným zaplacení ceny.

10.6. Zákazník nemá právo vznést jakékoliv protipožadavky k platebním podmínkám společnosti z jakéhokoliv důvodu ani dodatečně vyžadovat předem nedohodnuté nepovinné dokumenty (např.dodatečné vyžadování certifikátů na výrobek, pokud toto nebylo odsouhlaseno před zadáním zakázky, atd.)

10.7. Neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k prodlení s úhradou ceny výrobků.

11. Dodací lhůty

11.1. Pokud nejsou výrobky odebírány ze skladu, platí individuální dodací lhůty určené společností. Stanovené maximální dodací lhůty pro standardní výrobky, jsou na vyžádání k nahlédnutí na obchodním úseku společnosti.

11.2. Je-li dodací lhůta stanovena v závislosti na splnění povinnosti zákazníka (např. složení zálohy apod.) začíná tato lhůta běžet ode dne splnění této povinnosti.

11.3. Společnost je oprávněna dodat zboží i v částečných dodávkách a před stanovenou dobou plnění a zákazník je povinen tuto dodávku převzít.

11.4. Za dodržení termínu dodání je považováno uskutečnění dodávky v požadovaném termínu u společnosti nebo na jiném písemně smluveném místě.

11.5. Za prodlení se splněním závazku společnosti bude považováno porušení povinnosti společnosti splnit závazek včas.

11.6. Nesplní-li společnost svůj závazek včas v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, včetně zpoždění dodávek od jeho dodavatelů a subdodavatelů, nebude toto zpoždění považováno za prodlení a doba plnění se přiměřeně přizpůsobí charakteru a délce trvání okolností vylučujících odpovědnost.

11.7. Společnost není v prodlení s plněním pro překážky způsobené zákazníkem.

11.8. V případech nahodilých nebo mimořádných událostí, které nevznikly z příčin na straně společnosti, tj. vzniklých náhodou, nebo neočekávaně vlivem přírodních sil (např. živelné pohromy, požár, povodeň atd.) nebo lidským jednáním (poruchy v dopravě, stávky, výluky, veřejná porušení pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávek energie, technické závady, pracovní konflikty, přerušení nebo ukončení výroby materiálu, atd.), tzv. zásahem vyšší moci, kterému nelze odolat a které ztěžují nebo znemožňují společnosti či jejím dodavatelům řádně a včas dodat výrobky, se nepovažuje za porušení jejích smluvních povinností z titulu uzavřené smlouvy a zákazníkovi tím nevznikne právo od smlouvy odstoupit ani nárokovat zákonné nebo smluvené sankce. Pokud zásah tzv. vyšší moci zaviní, že se společnost ocitne v prodlení s plněním svého závazku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou tzv. zásah vyšší moci trval.

12. Jakost, kvalita, certifikace

12.1. Všechny nabídky společnosti, služby, dodávky zboží aj., vychází z platných ČSN či EN pro daný výrobek, zboží či službu, popř. z obecně platných předpisů a norem.

12.2. V případech, kdy nejsou tyto normy stanoveny, platí interní předpisy a doporučení společnosti. V případě

jejich absence platí zvyklosti na příslušném trhu.

12.3. Společnost je povinna doložit pouze prohlášení o shodě popř. jiné zákonem stanovené dokumenty.

12.4. Požadavek na předložení či dodání nepovinných certifikátů, atestů atd., je zákazník povinen vznést před uzavřením smlouvy. Tyto dokumenty budou dodány společností po dodávce výrobků na základě vzájemné dohody a odsouhlasení.

12.5 Hodnocení kvality skla – rozměrové a optické vady tabulí skla float a vrstveného skla

Rozměrové a optické vady tabulí stavebního skla se posuzují podle norem ČSN EN 572-2 a ČSN EN ISO 12543–6.

Konečné rozměry řezané tabule nesmí být větší než obdélník o jmenovitých rozměrech zvětšených o toleranci nebo menší než obdélník o jmenovitých rozměrech zmenšených o toleranci. Tyto obdélníky musí být soustředné a vymezují také toleranci pravoúhlosti. Tolerance pro všechny jmenovité rozměry je 5 mm.

Optické vady se posuzují proti matnému pozadí při osvětlení difuzním denním nebo odpovídajícím světlem. Sklo se posuzuje ze vzdálenosti 2 metry v kolmém směru. Vady, které při prohlídce ruší, musí být označeny. Bodové vady menší než 0,5 mm se neberou v úvahu, vady větší než 3 mm jsou nepřípustné, ostatní bodové vady se posuzují podle tabulky 5. Lineární vady kratší než 30 mm jsou dovoleny. Lineární vady delší než 30 mm jsou u tabulí menších než 5 m2 nepřípustné. Trhlinky zabíhající od hrany do skla jsou nepřípustné.

Rovinné a optické vady tabulí tepelně upraveného skla float

Tepelně upravené sklo se posuzuje podleČSN EN 12150, ČSN EN 14179 a ČSN EN 1863.

Z důvodu samotné podstaty procesu tepelné úpravy není možné získat výrobek tak rovinný jako chlazené sklo. Rozdíl závisí na jmenovité tloušťce, rozměrech a poměru mezi rozměry. Z tohoto důvodu může dojít k deformaci známé jako celkové prohnutí. Existují dva typy prohnutí (viz tab.6):

  • – celkové nebo všeobecné prohnutí
  • – místní prohnutí

Protože je během procesu tepelného zpevnění horké sklo v kontaktu s válečky, dochází zhoršením rovinnosti povrchu k povrchové deformaci, známé jako „válečková vlna“. Válečkovou vlnu lze obecně zaznamenat v odrazu. Skla, jejichž tloušťka je větší než 8 mm, mohou vykazovat znaky drobných vtisků v povrchu. Při procesu tepelné úpravy se tvoří plochy s rozdílným napětím v průřezu skla. Tyto plochy napětí vytvářejí dvojlomný efekt ve skle, který je viditelný v polarizovaném světle. Pokud je tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo prohlíženo v polarizovaném světle, jeví se plochy napětí jako zbarvené zóny, známé někdy jako „leopardí skvrny“. Polarizované světlo se vyskytuje i v normálním denním světle. Množství polarizovaného světla závisí na počasí a na pozici slunce. Dvojlomný efekt je více znatelný při pohledu pod ostrým úhlem nebo při pohledu přes polarizační brýle.

Optická a vizuální jakost izolačních skel

Izolační dvojsklo (ČSN EN 1279-1) je plněné plynem o specifickém tlaku, který by měl odpovídat průměrnému atmosférickému tlaku v místě použití. Kolísání teploty v meziskelní dutině naplněné vzduchem nebo plynem a kolísání barometrického tlaku atmosféry způsobí smrštění nebo rozpínání vzduchu nebo plynu v dutině a následně dojde k průhybům tabulí projevujícím se zkreslením odraženého obrazu. Tento jev, tzv. efekt izolačního skla, nemá vliv na kvalitativní parametry skla a nemůže být předmětem reklamace. Tyto průhyby, kterým nejde předcházet, vykazují v průběhu času kolísání. Velikost závisí na tuhosti a velikosti tabulí skla a na šířce meziskelní dutiny. Zvláště u reflexních skel menší tloušťky může deformace odraženého obrazu působit velmi rušivě.

Pokud povrchy tabule skla vykazují téměř dokonalou rovnoběžnost a jakost povrchů je vysoká, objevuje se u izolačního skla interferenční zbarvení. Jde o pásy proměnlivé barvy jako výsledek rozkladu světelného spektra. Pokud je zdrojem světla slunce, mění se barvy od červené po modrou. Tento jev není vadou, jde o jev vyplývající z konstrukce izolačního skla.

Obecně se optická kvalita izolačních skel posuzuje podle oborového materiálu „Směrnice pro posuzování vizuální kvality skla ve stavebnictví“, který byl vytvořen v Německu ve spolupráci tamních oborových sdružení zpracovatelů skla; tato směrnice je v současnosti obecně akceptována odbornou veřejností v rámci celé EU.

Vady skel s povlakem

U pokovených skel (ČSN EN 1096-1) je přípustná jemná odchylka odstínu skla, která se může projevit i u skel pocházejících z jedné výrobní šarže. Vady povlaku a jejich hodnocení je popsáno v uvedené normě.

Vady vrstvených skel VSG a vrstvených skel s PDLC folií

U vrstvených skel s PDLC folií se neposuzují vady do 15mm od hrany skla. Z technologických důvodů musí být po obvodu skla část 4-6 mm bez PDLC folie. Hrana PDLC folie muže mít nepravidelnou barevnost.  Optické vady na kontaktech folie se neposuzují.


4 Bodová vada – neprůhledné tečky (např. stopy cínu, kaménky), bublinky, cizí tělíska
5 Oblast vidění – plocha pro posuzování vad – u skla s hranou řezanou a sraženou o ploše ≤ 5 m2 vyjma šířky 15 mm
od okraje, o ploše > 5 m2 vyjma šířky 20 mm od okraje, u skla s hranou broušenou a leštěnou – celá plocha skla.
Maximální velikost vady ve vyloučené oblasti – Ø 5 mm.
6 Lineární vada – vlasový škráb; škráb hrubý – ostré mechanické poškození povrchu skla ve tvaru čáry, zjistitelný
nehtem; škráb vlasový – mechanické poškození povrchu ve tvaru čáry, jenž není zjistitelný nehtem prstu

Vady skel se samolepící PDLC folií

U samolepící PDLC folie se neposuzují vady do 15mm od hrany folie. Z technologických důvodů musí být po obvodu skla část 4-6 mm bez PDLC folie. Hrana PDLC folie muže mít nepravidelnou barevnost.  Optické vady na kontaktech folie se neposuzují. 

Při instalaci folie na použitá skla a při instalaci v prostředí kde nebyla zaručena bezprašnost není množství bublin garantováno.

Zvýšené nároky na kvalitu skel

Požadavky na vyšší standard dodávaných skel nad rámec uvedených norem musí být specifikovány před uzavřením smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem písemnou formou s jasně definovanými požadovanými parametry. Nadstandardní požadavky nad rámec technických norem, které nebyly předem dojednány, nemohou být akceptovány a nemohou být předmětem reklamace.

13. Záruka, reklamace

13.1. Veškeré reklamace se řídí platným Reklamačním řádem společnosti MIJA-THERM, s. r. o.

13.2. Zákazník nebo jeho zástupce je povinen si výrobky při převzetí řádně prohlédnou, zkontrolovat jeho množství, jakost, neporušenost jeho obalů a ihned oznámit společnosti zjevné vady. Společnost neodpovídá za vady výrobků, které mohly být zjištěny zákazníkem již při převzetí.

13.3. Společnost poskytuje na veškeré výrobky záruku po dobu 24 měsíců.

13.4. Společnost poskytuje u některých produktů prodlouženou záruku, která je specifikovaná v jednotlivých cenících produktů.

13.5. Nebude-li cena zákazníkem zaplacena v termínu splatnosti, zanikají nároky zákazníka na prodlouženou záruku poskytovanou prodávajícím dle bodu 13.4.

13.6. Vadou výrobku ani zhoršením jeho jakosti není, a z odpovědnosti za vady a jakost jsou vyloučeny, změny na jeho stavu nebo vlastností, pokud k nim došlo působením fyzikálních a jiných přírodních procesů, zahájených bez zásahů osoby a dále některé specifické vlastnosti výrobků uvedené v dokumentu „Specifické vlastnosti skla“.

Používaná skla jsou, pokut si to zákazník ve smlouvě výslovně nesjedná, skla plavená bez HST testu.

Destrukce skla způsobená vlivem termálního šoku nebo přítomností sulfidu niklu, není předmětem reklamace.

13.7. Záruka výrobků je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, instalací, použitím v určených podmínkách a prováděním pravidelné odborné kontroly a servisu, dle konkrétního výrobku (mazání pohyblivých částí, dotažení svěrných spojů, řešení vznikajících potíží při používání, čištění a obdobných činností). Při jakékoliv odchylce od funkčnosti v době předání, je nutné zajistit odbornou prohlídku části díla.

13.8. Zveřejněné údaje o funkčních vlastnostech výrobků, např. koeficient tepelné propustnosti, propustnost světla, zvukový útlum, světelná reflexe, atd., se řídí platnými normami výrobce, zkušebními předpisy a hraničními podmínkami uvedenými v těchto dokumentech. Při instalaci dostaveb se skutečné hodnoty mohou měnit od hodnot uvedených. Takovéto odchylky nemohou být předmětem reklamace.

13.9. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být zákazníkem uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu reklamace a doručena na adresu společnosti, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady a v souladu s Reklamačním řádem společnosti MIJA-THERM, s.r.o.

14. Odstoupení od smlouvy, úrok z prodlení, smluvní pokuta

14.1. Je-li společnost v prodlení se splněním závazku dodat výrobky řádně a včas, má zákazník právo na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z ceny výrobků, za každý den prodlení, max. však do 10% hodnoty těchto výrobků.

14.2. Je-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny má společnost právo na zaplacení úroků ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.3. Společnosti vznikne právo od smlouvy odstoupit, je-li zákazník v prodlení se zaplacením ceny, které přesáhlo l5 kalendářních dnů nebo byl-li na jeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil-li do likvidace.

14.4. V případech odstoupení společnosti od smlouvy z důvodů uvedených v bodě 14.3., sjednávají zde strany ujednání o smluvní pokutě, podle kterého vzniká společnosti právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny výrobků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.

14.5. V případě, že společnost využije svého práva a od smlouvy odstoupí, je před vrácením poskytnuté zálohy či jiné formy ručení oprávněna přednostně uspokojit své oprávněné nároky vzniklé porušením smluvních či zákonných povinností zákazníka, a to i v jiných obchodních případech uskutečněných mezi zákazníkem a společností.

14.6. Je-li společnost v prodlení s plněním smlouvy o více než 30 dnů, má zákazník právo od smlouvy jednostranně odstoupit. O svém úmyslu musí písemně informovat společnost a poskytnout jí před odstoupením od smlouvy přiměřenou náhradní lhůtu k plnění.

15. Vlastnická práva, nebezpečí škody

15.1. Vlastnické právo k výrobkům přejde na zákazníka až úplným zaplacením ceny, včetně daně z přidané hodnoty a dalších případných souvisejících plateb společnosti. Do této doby nemůže zákazník výrobky prodat ani jinak zcizit.

15.2. Okamžikem dodání přechází na zákazníka všechna nebezpečí za ztrátu, zničení, poškození či znehodnocení výrobků.

15.3. Okamžikem dodání je zákazník zcela a výhradně odpovědný za způsob použití výrobků, skladování a další manipulaci. Zákazník rovněž odpovídá za dodržování právních norem, které se vztahují k ochraně prostředí v souvislosti se zbožím, jeho balením a balicím materiálem.

15.4. Zákazník je povinen seznámit s vlastnickým právem společnosti i třetí osoby a neprodleně informovat společnost o možných problémech, a to do okamžiku zaplacení ceny výrobku

16. Vhodnost použití a odpovědnost za vady zboží

16.1. Zákazník plně odpovídá za způsob použití výrobků. Společnost zásadně neprověřuje vhodnost použití výrobků.

16.2. Společnost odpovídá za vhodnost použití výrobků a zboží pouze v písemně odsouhlasených případech, kdy poskytovala poradenskou a konzultační činnost k danému obchodnímu případu nebo jeho části a zákazník předal společnosti potřebné údaje.

16.3. Nelze uznat žádné reklamace a závady, jestliže podmínky pro užití výrobků nevyhovují technickým normám a podmínkám společnosti, ČSN, EN, popř. všeobecně známým podmínkám o vhodnosti výrobků, či je jejich reklamace pro jejich specifické vlastnosti zcela vyloučena.

16.4. Případné nároky z vad výrobků společnost uspokojí dodáním náhradního či chybějícího výrobku, opravou výrobku, poskytnutím přiměřené slevy, případně odstraněním právních vad výrobků.

16.5. Společnost neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním, přepravou, montáží či údržbou.

17. Náhrada škody

17.1. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení dotčen.

17.2. Odstoupí-li společnost v souladu se zákonem od smlouvy, nebude se při posuzování nároku na náhradu škody přihlížet k případnému uskutečněnému náhradnímu prodeji.

18. Společná ustanovení

18.1. Právní úkony směřující ke změně, zániku nebo zrušení příslušné smlouvy vyžadují písemnou formu.

18.2. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu bez zbytečného odkladu o případné změně skutečností uvedených ve smlouvě.

18.3. V konkrétních případech jsou dohodnuté smluvní podmínky uvedené ve smlouvách nadřazeny těmto VODP.

19. Platnost VODP

19.1. Stanou-li se jednotlivá ustanovení VODP neúčinnými, nebude tímto dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Namísto neúčinných ustanovení bude písemně dohodnuto nové ustanovení odpovídající smyslu a účelu uzavřeného závazkového vztahu.

19.2. VODP jsou součástí kupních smluv a smluv o dílo uzavřených dle občanského zákoníku a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření příslušné smlouvy. VODP nemusí být samostatně účastníky smluvního vztahu podepisovány, jelikož obě strany měly možnost se s nimi při uzavírání smluvního vztahu seznámit.

19.3. Vydáním nových VODP se ruší všechny VODP dříve vydané.

20. Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření

provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu. Firma Mija-Therm, s.r.o.  je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057078.

21. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu za prodané zboží účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Tyto VODP jsou platné od 1. 12. 2014. Změny ve VODP vyhrazeny.

Stáhněte si naše VOP v formátu PDF

Stáhněte si zcela zdarma
náš nový e-book!
Stáhnout
Blog

Unikátní moravské vinařství zdobí sklo od MIJA-Therm, s.r.o.

Až do finále kategorie nejlepších developerských projektů roku se v prestižní soutěži MIPIM Awards dostalo moravské vinařství Lahofer. Ač...
Zasklení hliníkové pergoly

Bioklimatická pergola ARTOSI – 5 důvodů, proč ji budete chtít

K modernímu bydlení patří neodmyslitelně venkovní posezení. Nároky zákazníků jsou rok od roku vyšší. Patříte k těm nejnáročnějším? Pak pro...
Menu